ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses) หมายถึง จำนวนเงินที่มูลค่าของสินทรัพย์ถาวร เสื่อมค่าลงอันเนื่องมาจากการใช้งานสินทรัพย์ถาวรนั้น สินทรัพย์ถาวรนั้นมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี แต่ เมื่อใช้ไปแล้วจริงอยู่ว่าสินทรัพย์ถาวรนั้นยังไม่หมดไป แต่มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรนั้น ก็ไม่เหลือเท่าเดิมแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรนั้นมีการเสื่อมค่าลงตามการใช้งานนั่นเอง การที่สินทรัพย์ถาวรนั้นเสื่อมค่าลงในแต่ละปี จนหมดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้น คือ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี ซึ่งบัญชีค่าเสื่อมราคาContinue Reading

kpis

KPI คือ KPI (Key performance indicators) คือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของผลงาน ซึ่งจะเป็นการนำผลงานมาประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานที่ได้ทำการกำหนดกันไว้ โดยผลงานนั้นจะประเมินออกมาเป็นตัวเลข / จำนวน / ปริมาณที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของพนักงานนั้นมีมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยในการวัดผล KPI นั้น จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ การวัดผลทางตรง (เชิงปริมาณ) การวัดผลวิธีนี้นนั้นจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขที่ตรงไปตรงมา ไม่ต้องนำไปตีความใดๆเพิ่มเติม ซึ่งจะเContinue Reading

เริ่มวิเคราะห์อย่างไร ทาง BSC จึงมาอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นในบทนี้เพื่อผู้สนใจวิเคราะห์จะได้เริ่มวิเคราะห์เองได้ มีการยกตัวอย่าง กิจการแห่งหนึ่งเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรา ส่วนให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น สมมติกิจการตัวอย่างนี้ชื่อ บริษัท บ้านดี จำกัด เป็นกิจการที่ทำธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้าน คล้ายกับธุรกิจของ โฮมโปร (Homepro) และ โกลบอล (Global) การจัดทำการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนี้จะถูกแบ่งให้เป็น 4 ด้านเพื่อวัดความสามารถในแต่ละด้านของกิจการเอง และยังนำอัตราส่วนทางกาContinue Reading

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน คือหนังสือที่เป็นเอกสารหลักฐานของรายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่อเดือน โดยในหนังสือรับรองเงินเดือนจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ เช่น ข้อมูลบริษัท นายจ้าง คำรับรองชื่อ-นามสกุลของพนักงาน ตำแหน่งพนักงาน และระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันในบริษัทนั้นๆ อัตรเงินเดือน  ลายมือชื่อผู้รับรอง วันที่  และตราประทับของบริษัท หนังสือรับรองเงินเดือนนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง หนังสือรับรองเงินเดือนนั้นมีความสำคัญในเวลาที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นContinue Reading

ภาษีอากร

ฐานภาษี คือ ฐานภาษี (TAX BASE) หมายถึง สิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือมูลเหตุขั้นต้นที่ทำให้เกิดบุคคลที่จะต้องเสียภาษี หรือ สิ่งที่จะใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีอากร ฐานภาษีที่สำคัญ ได้แก่ 1.เงินได้  (Income)  เป็นฐานภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่รายได้ ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องเสียภาษี 2.ทรัพย์สิน  (Property) เป็นฐานภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่มีทรัพย์สินอันอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เสียภาษี ซึ่งได้แก่ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีรถยนต์ ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  ภาษีกองContinue Reading

สลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือน สลิปเงินเดือนเป็นเอกสารที่ไม่ค่อยได้เห็นกันง่าย ๆ เนื่องจาก เป็นเอกสารส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว จะสำคัญกับพนักงานที่อยู่ในรูปแบบบริษัท เนื่องจาก จำเป็นต้องมีการจ่ายเงินเดือนอยู่เป็นประจำทุก ๆ เดือน  การออกสลิปเงินเดือนนั้น หากเป็นเจ้าของกิจการก็สามารถทำได้เนื่องจาก ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่หลัก ๆ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1 จัดทำเองเป็นรูปแบบกระดาษธรรมดา 2. เป็นรูปแบบตายตัวที่ขายแบบกระดาษคาร์บอน 1. จัดทำเองเป็นรูปแบบกระดาษธรรมดา โดยส่วนมากการออกแบบจากกระทำเองจะContinue Reading

ชิมช้อปใช้

ชิมชอบใช้ คืออะไร ชิมช้อปใช้ คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนที่หนึ่งจะเป็นการแจกเงิน 1,000บาทให้แก่ประชาชนจำนวน 10ล้านคนแรก และอีกส่วนจะเป็นการได้รับเงิน Cash back โดย15 %ของยอดชำระจริง ซึ่งไม่เกิน 4,500บาท หรือวงเงินใช้จ่ายรวมไม่เกิน 30,000 บาท  โดยจุดประสงค์หลักคือต้องการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายหรือท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มค่า GDP ของประเทศให้สูงขึ้น วิธีลงทะเบียนช้อปชิมใช้  1.เข้าเว็บไซต์  www.ชิมช้อปใช้.com 2.ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว Continue Reading

ประกันสังคม

ประกันสังคม ­ เป็นกฎหมายที่กําหนดการให้หลักประกันแก่บุคคลในสังคมที่มีปัญหา หรือ ความเดือดร้อนทางด้านการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะห์ภัย หรือมีเหตุการณ์อันทําให้เกิดปัญหาในการ ดํารงชีพ ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือ ในลักษณะเฉลี่ยความเสี่ยง เฉลี่ยทุกข์สุขร่วมกันระหว่างประโยชน์ ในสังคมโดยการรวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายช่วยเหลือนั้นก็คือ ผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนที่ได้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขอันก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไContinue Reading

เครดิตบูโร ( National Credit Bureau ) หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงินสินเชื่อหรือรายงานข้อมูลเครดิต (Credit Report) ของบุคคลและนิติบุคคลจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล บริษัทบัตรเครดิต บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทลิสซิ่งเช่าซื้อ ซึ่งสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อมูลเครดิตเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหContinue Reading