สมัคร-งาน-บัญชี-ปทุมธานี-

รับทำบัญชีปทุมธานี บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 20 ปี รับทำบัญชี บัญชีสรรพากร เป็น ” สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มาแล้วกว่า 10 ปี และ เป็น ” สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร “ สามารถจัดเก็บเงินภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (Tax agent) เน้นการให้บริการทำบัญชีรายเดือน ปิดงบการเงินรายปี  ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานี และ นนทบุรี บึงยี่โถ แถวรังสิต ลำลูกกา ตลอดจน เขตพื้นที่ภายในกรุงเทพ เราเน้นให้บริการผู้ประกอบการที่ประสบปัญContinue Reading

อาชีพ

อาชีพ อาชีพ หมายถึง การทำงานต่าง ๆที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมเพื่อรับค่าตอบแทน หรือรายได้ที่นำไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยการใช้ แรงงาน ทักษะ ความรู้ วิธีการต่าง ๆของผู้ประกอบอาชีพ สามารถแบ่งได้2ลักษณะคือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 1. ทำให้มีรายได้ประจำเลี้ยงตนเองและครอบครัว 2. ทำให้มีโอกาสใช้ความรู้แลละความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 3. มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองหรือวงศ์ตระกูล ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 4. ทำให้มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เคารพของผู้อื่น อาชีพรับจ้าง อาชีพContinue Reading

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses) หมายถึง จำนวนเงินที่มูลค่าของสินทรัพย์ถาวร เสื่อมค่าลงอันเนื่องมาจากการใช้งานสินทรัพย์ถาวรนั้น สินทรัพย์ถาวรนั้นมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี แต่ เมื่อใช้ไปแล้วจริงอยู่ว่าสินทรัพย์ถาวรนั้นยังไม่หมดไป แต่มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรนั้น ก็ไม่เหลือเท่าเดิมแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรนั้นมีการเสื่อมค่าลงตามการใช้งานนั่นเอง การที่สินทรัพย์ถาวรนั้นเสื่อมค่าลงในแต่ละปี จนหมดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้น คือ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี ซึ่งบัญชีค่าเสื่อมราคาContinue Reading

kpis

KPI คือ KPI (Key performance indicators) คือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของผลงาน ซึ่งจะเป็นการนำผลงานมาประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานที่ได้ทำการกำหนดกันไว้ โดยผลงานนั้นจะประเมินออกมาเป็นตัวเลข / จำนวน / ปริมาณที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของพนักงานนั้นมีมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยในการวัดผล KPI นั้น จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ การวัดผลทางตรง (เชิงปริมาณ) การวัดผลวิธีนี้นนั้นจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขที่ตรงไปตรงมา ไม่ต้องนำไปตีความใดๆเพิ่มเติม ซึ่งจะเContinue Reading

เริ่มวิเคราะห์อย่างไร ทาง BSC จึงมาอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นในบทนี้เพื่อผู้สนใจวิเคราะห์จะได้เริ่มวิเคราะห์เองได้ มีการยกตัวอย่าง กิจการแห่งหนึ่งเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรา ส่วนให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น สมมติกิจการตัวอย่างนี้ชื่อ บริษัท บ้านดี จำกัด เป็นกิจการที่ทำธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้าน คล้ายกับธุรกิจของ โฮมโปร (Homepro) และ โกลบอล (Global) การจัดทำการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนี้จะถูกแบ่งให้เป็น 4 ด้านเพื่อวัดความสามารถในแต่ละด้านของกิจการเอง และยังนำอัตราส่วนทางกาContinue Reading

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน คือหนังสือที่เป็นเอกสารหลักฐานของรายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่อเดือน โดยในหนังสือรับรองเงินเดือนจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ เช่น ข้อมูลบริษัท นายจ้าง คำรับรองชื่อ-นามสกุลของพนักงาน ตำแหน่งพนักงาน และระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันในบริษัทนั้นๆ อัตรเงินเดือน  ลายมือชื่อผู้รับรอง วันที่  และตราประทับของบริษัท หนังสือรับรองเงินเดือนนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง หนังสือรับรองเงินเดือนนั้นมีความสำคัญในเวลาที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นContinue Reading

ภาษีอากร

ฐานภาษี คือ ฐานภาษี (TAX BASE) หมายถึง สิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือมูลเหตุขั้นต้นที่ทำให้เกิดบุคคลที่จะต้องเสียภาษี หรือ สิ่งที่จะใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีอากร ฐานภาษีที่สำคัญ ได้แก่ 1.เงินได้  (Income)  เป็นฐานภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่รายได้ ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องเสียภาษี 2.ทรัพย์สิน  (Property) เป็นฐานภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่มีทรัพย์สินอันอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เสียภาษี ซึ่งได้แก่ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีรถยนต์ ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  ภาษีกองContinue Reading

สลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือน สลิปเงินเดือนเป็นเอกสารที่ไม่ค่อยได้เห็นกันง่าย ๆ เนื่องจาก เป็นเอกสารส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว จะสำคัญกับพนักงานที่อยู่ในรูปแบบบริษัท เนื่องจาก จำเป็นต้องมีการจ่ายเงินเดือนอยู่เป็นประจำทุก ๆ เดือน  การออกสลิปเงินเดือนนั้น หากเป็นเจ้าของกิจการก็สามารถทำได้เนื่องจาก ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่หลัก ๆ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1 จัดทำเองเป็นรูปแบบกระดาษธรรมดา 2. เป็นรูปแบบตายตัวที่ขายแบบกระดาษคาร์บอน 1. จัดทำเองเป็นรูปแบบกระดาษธรรมดา โดยส่วนมากการออกแบบจากกระทำเองจะContinue Reading

ชิมช้อปใช้

ชิมชอบใช้ คืออะไร ชิมช้อปใช้ คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนที่หนึ่งจะเป็นการแจกเงิน 1,000บาทให้แก่ประชาชนจำนวน 10ล้านคนแรก และอีกส่วนจะเป็นการได้รับเงิน Cash back โดย15 %ของยอดชำระจริง ซึ่งไม่เกิน 4,500บาท หรือวงเงินใช้จ่ายรวมไม่เกิน 30,000 บาท  โดยจุดประสงค์หลักคือต้องการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายหรือท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มค่า GDP ของประเทศให้สูงขึ้น วิธีลงทะเบียนช้อปชิมใช้  1.เข้าเว็บไซต์  www.ชิมช้อปใช้.com 2.ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว Continue Reading