ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แทนใบเสร็จ EXCEL

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบใบแทนใบเสร็จรับเงิน มีอะไรบ้าง   1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน รับรองสำเนาถูกต้อง2. เอกสารประกอบการจ่ายเงิน สำเนาเช็ค สำเนาใบโอนเงินของธนาคาร3. เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำเนาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย [caption id=”attachment_151063″ align=”aligncenter” width=”17…
ใบเสนอราคา1

7 ตัวอย่าง ใบเสนอราคา คือ QUOTATION ทำ อังกฤษ

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ ใบเสนอราคา ( Quotation ) เป็นเอกสารที่ผู้ขาย ( ผู้ประกอบการ ) ออกให้กับผู้ซื้อ หรือผู้ที่สนใจ ( ลูกค้า ) เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ เพราะยังไม่ได้ตกลงหรือตัดสินใจว่าจะซื้อ ภายในเอกสารจะมีข้อมูลการชี้แจงรายการสินค…
share certificate

2 ต้นขั้ว ตัวอย่าง ใบหุ้น เข้าพอร์ต ขายที่ไหน

ใบหุ้น ใบหุ้น “ใบหุ้น” เอกสารสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องรู้ และบริษัทต้องทำ หลายนคงเคยได้ยินเรื่องหุ้น เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีการถือครองสัดส่วนได้เสียกันในบริษัทเมื่อไรก็ตาม ก็จะต้องมีการแบ่งหุ้นตามสักส่วนให้แก่นักลงทุนที่ได้ถือหุ้…
ใบสำคัญรับ

6 ตัวอย่าง ใบสําคัญรับ เงิน เอกสาร ประกอบ

ใบสําคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน คือ เอกสารสำหรับยืนยันว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการออกให้ผู้ซื้อ ซึ่งใบสำคัญรับเงินนั้นจะใช้กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ผู้ขายยินยอมจะลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้รับเงิน”   การลงบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี ก่อนอื่นต้องบอกก่…
ใบส่งสินค้าชั่วคราว

9 ใบส่งสินค้าชั่วคราว ใบส่งของ สินค้า ล่าสุด

ใบส่งสินค้าชั่วคราว คือ ใบส่งสินค้า ชั่วคราว ใบส่งสินค้าชั่วคราว (Temporary delivery note) หมายถึง เอกสารที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าตรงกันหรือไม่ ใช้ส่งให้กับผู้รับสินค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขา…
ใบส่งของ

6 ตัวอย่าง ใบส่งของ คือ DELIVERY NOTE รับสินค้า

ใบส่งของ คือ delivery note คือ ใบส่งของ คือ ( Delivery note ) หรือ ใบส่งสินค้า เป็นเอกสารที่ผู้ส่ง (ผู้ขาย) ใช้เป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้า รายละเอียดภายในใบส่งสินค้าก็จะเป็นชนิดของสินค้า จำนวนของสินค้า ลักษณะของสินค้าที่ถูกส่งมอบ เอกสารใบส่งของมีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือข้อพิพาทระหว่า…
ใบสำคัญสั่งจ่าย

5 ระบบ ใบสำคัญสั่งจ่าย ทะเบียน เงินสดย่อย

ใบสำคัญสั่งจ่าย วิธีการนำระบบใบสำคัญจ่ายไปใช้ Payment Voucher System การใช้ระบบใบสำคัญสั่งจ่ายเป็นการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงินสดของกิจการโดยการใช้เอกสาร อำนาจการอนุมัติการจ่ายเงินและการใช้เช็คของธนาคารเป็นเครื่องมือ การจ่ายเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายทุกรายการของกิจการนั้นจะเกิดความยุ่งยากในการเก็บร…
ใบสำคัญจ่าย

3 ฟอร์ม ใบสําคัญจ่าย คือ ล่าสุด วิธีเขียน

ใบสําคัญจ่าย  ระบบใบสำคัญจ่าย คือ ระบบที่ใช้ควบคุมการจ่ายเงินที่มีเอกสารประกอบ โดยนำทั้งหมดมาตรวจสอบ และเก็บข้อมูล จดบันทึก ไว้เป็นหลักฐาน โดยกระบวนการทั้งหมด จะต้องมีการเซ็นอนุมัติจ่ายเงิน และจัดเก็บไว้ในทะเบียนใบสำคัญจ่ายอย่างครบถ้วน แบบฟอร์มใบสําคัญจ่าย excel [caption id=”attachment_154334″ align…
ปก ตลาดแรงงาน ในอนาคต

7 วิธีการพัฒนาทักษะนำเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

วิธีการพัฒนาทักษะนำเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต การพัฒนาทักษะเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีความสามารถและความพร้อมในการทำงานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อพัฒนาทักษะเหล่…
ใบสั่งขาย

5 ใบสั่งขาย EXCEL ประโยชน์ SO สั่งซื้อ สั่งผลิต

ใบสั่งขาย ใบ สั่งขาย หรือ ใบ SO (Sale Prder) เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเมื่อบริษัทได้รับ ใบเสนอราคาจากลูกค้าที่ได้สั่งซื้อสินค้า หากบริษัทไหนมีระบบ หรือนโยบายที่ต้องใช้ ใบ สั่งขาย ก็จะทำการส่งใบ สั่งขาย (ใบso) ไปให้ลุกค้าเพื่อเป็นการยืนยัน หรือ เช็คให้เกิดความถูกต้องว่า สินค้าที่ลูกค้าสั่งมา มีรายละเอีย…
ลาออก

3 แบบฟอร์ม ใบลาออก ล่าสุด อสม ฟอร์ม ใบลาบริษัท

ใบลาออก การลาออก หมายถึง การแสดงให้เห็นว่าออกจากตำแหน่งการงานอย่างเป็นทางการ เมื่อลูกจ้างเลือกที่จะละตำแหน่งการงานของตนจะถูกพิจารณาว่าเป็นการลาออก ซึ่งตรงกันข้ามกับ “การไล่ออก” ซึ่งลูกจ้างสูญเสียตำแหน่งการงานอย่างไม่เต็มใจ แต่ระหว่างการลาออกกับการไล่ออก ต่างก็เป็นหัวข้อถกเถียงกันในบางครั้ง เนื่องจาก…
ปก วิธีเรียนรู้ออนไลน์

7 วิธีเรียนรู้ออนไลน์ พัฒนาทักษะทางธุรกิจ !

วิธีการใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์ในการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ การใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ เนื่องจากสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ตลอดเวลา ดังนั้นนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางธุรกิจ กำหนดเป้าหมาย ก่อนที่จ…
ลดหนี้

5 ใบลดหนี้ ส่งคืนสินค้า ล่าสุด ใบรับคืน ฟอร์ม

ใบลดหนี้ ใบลดหนี้-คือ ใบลดหนี้ ( Credit Note ) เป็น เอกสารที่ใช้ลดหนี้จากการ ซื้อ-ขาย สินค้าและบริการ ของผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่า (จด vat) ใบลดหนี้ หากจะเข้าใจทั่ว ๆไป ก็คือการลดราคาลงจากเดิมที่ซื้อ ไว้อยู่แล้ว   ใบลดหนี้ใช…
ปก สตาร์ทอัพด้านการเงิน

7 วางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพ !

การวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพ การวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะสตาร์ทอัพมีความเสี่ยงสูงและอาจมีความไม่แน่นอนในการกำไรกำไรกลางแต่มีโอกาสที่จะได้กำไรมากเช่นกัน ดังนั้น นี่คือขั้นตอนที่คุณควรพิจารณาในการวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพ กำหนดเป้าห…
ใบกำกับภาษีเต็มรูป

2 ตัวอย่าง ใบกํากับภาษี ล่าสุด บุคคล ที่ถูกต้อง

ใบกํากับภาษี คือ ใบกำกับภาษี ( Tax invoice ) หมายถึง เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึ…
ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

ระวัง 108 ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก จุดกลางแจ้ง บทสวด พระ

ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง ใช้ธูปกี่ดอก ? : 7 หรือ 9 ดอก ความเชื่อเรื่องกํารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการดารงอยู่จริง โดยอาศัยประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือการอนุมาวิธีพระพรหม สามารถไหว้ได้ทุกวัน ธูปด้านละ 16 ดอก พวงมาลัย ดา…
โวหารภาพพจน์

9 โวหารภาพพจน์ คือ อย่างกลอน นิราศนรินทร์คำโคลง

โวหารภาพพจน์ โวหารภาพพจน์คือ        โวหารภาพพจน์  คือ การนำเสนอสารทางกลวิธีโดยใช้การพลิกแพลงในภาษาที่ใช้ในการเขียน หรือภาษาที่ใช้ในการพูด ให้มีความแตกต่างและแปลกออกไปจากในภาษาตามตัวอักษรเดิมที่เคยกำหนดใช้เอาไว้ จุดประสงค์สาม…
โลกธรรม

โลกธรรม 8 แปด มีอะไรบ้าง ธรรมะ เตือนใจ เรื่องใด

โลกธรรม 8   โลกธรรม 8 หรือ เรื่องของโลก 8 ประการ มีความหมายและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ความหมาย   คำว่า “โลกธรรม” แปลว่า ธรรมะประจำโลก แต่ถ้าแปลอย่างนี้ อาจชวนให้เข้าใจผิดคือให้เห็นไปว่า โลกธรรมเป็นข้อปฏิบัติของชาวโลก เพราะคำว่า “ธรรม” ในความรู้สึกของคนทั่วไปมักถือว่าเป็นความดีทั้งนั้…
โรงเรียนทางเลือก

1 โรงเรียนทางเลือก แรก มี ที่ไหน บ้าง ใกล้ฉัน

โรงเรียนทางเลือก สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สช./อปท./สพฐ.) มีแนวคิด แนวทาง ปรัชญาการศึกษา ที่แตกต่างจากการศึกษาตามค่านิยมกระแสหลัก รูปแบบนี้ คือ โรงเรียนในระบบ จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ก่อนอุดมศึกษา) ซึ่งจัดการศึกษาโดยมีแนวคิด แนวทาง ปรัชญาการศึกษา ตลอ…
แปลคำศัพท์

6 คำ แปลความหมาย แปลไทย เป็น อังกฤษ วิธีการ

แปลความหมาย ความหมายของคำว่า “แปล” ซึ่งเป็นคำกริยาไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 1) ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง 2) ทำให้เข้าใจความหมาย พจนานุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ ดังนี้ translate : “to render into another language ; to interpret ; to explain by…
หมื่นประมาท

2 โพส ประจาน หมิ่นประมาท ไม่ให้โดนฟ้อง ป อาญา

โพสยังไงไม่ให้โดนฟ้อง “รอบครอบสักนิด ก่อนคิดจะโพสต์” บทความฉบับนี้ เป็นการนำกฎหมายใกล้ตัวมาอธิบายให้ความรู้กัน คือ เรื่องการหมิ่นประมาททางแพ่ง และการละเมิด เนื่องจากในสังคมปัจจุบันของเรานั้นการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ เราสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และหากเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อบนโลกออ…
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

8 ข้อดีเสีย โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป อะไรบ้าง

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หากพูดถึงการทำบัญชีหรืออาชีพนักบัญชี หลายท่านคงนึกถึงภาพพนักงานนั่งทำเอกสารกองใหญ่มากมาย วุ่นวายอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องคิดเลขในมือ แต่ในยุคปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้โดยง่าย ทำให้เทคโนโลยีของการทำบัญชีเปลี่ยนแปลงไป ด้วยตัวช่วยดี ๆ อย่าง “โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป” ซึ่…
โบท็อก

8 ขนิต โบท็อก สิ่ง BOTOX ควรรู้ กี่ครั้งเห็นผล

โบท็อก Botox คืออะไร Botox เป็นชื่อทางการค้าของสาร botulinum toxin หรือที่เรียกว่า onabotulinumtoxin A (Clostridium botulinum) ซึ่งหลายๆคนคิดว่าสารตัวนี้เป็นพิษต่อมนุษย์ แล้วจะเอามาฉีดตามหน้าตามตัวของเราได้อย่างไร บางคนอาจจะไม่ทราบว่าไม่ว่าการกินสารที่ปนเปื้อนสารเคมีตัวนี้สามารถป่วยเป็นโรคที่ชื่อว่า…
โครงสร้างอะตอม

5 โครงสร้างอะตอม คือ รูป สรุป อะไร ประกอบด้วย

โครงสร้างอะตอม   อะตอม สสารประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า อะตอม  เนื่องจากอะตอมส่วนมากมีโครงสร้างที่เสถียร  อะตอมจึงเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งในจักรวาล   โครงสร้างของอะตอม  ตรงใจกลางหรือนิวเคลียสของอะตอมมีโปรตอน(ซึ่งมีประจุเป็นบวก)  และนิวตรอน(ซึ่งไม่มีประจุ)  อนุภาคที่มีประจุเป็นลบเรียกว่าอิเล…
โครงงานวิทยาศาสตร์

5 ขั้นตอน โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ ประเภท

โครงงานวิทยาศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1. ความหมายของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมสำหรับนักเรียนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำปรึกษาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้อาจทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ และจะ…
แหวนหมั้นใส่นิ้วไหน

ห้าม 5 แหวนหมั้นใส่นิ้วไหน ใส่แหวน นาง ข้าง ขวา

แหวนหมั้นใส่นิ้วไหน แหวนแต่งงานกับนิ้วนางข้างซ้าย สิ่งเล็กๆที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ การสวมแหวนแต่งงานในนิ้วนางข้างซ้ายนั้น วัฒนธรรมของชาวตะวันตกเชื่อกันว่าเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าคู่บ่าวสาว ได้ประกาศมอบความรักนิรันดร์ให้แก่กันโดยแหวนแต่งงานจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อกันซึ่งในปัจจุ…
แหล่งโปรตีน

5 แหล่งโปรตีน อาหาร ที่มี สูง อะไรบ้าง ประโยชน์

แหล่งโปรตีน โปรตีนเเห่งอนาคต   ความสำคัญของโปรตีน               โปรตีนประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า “กรดอะมิโน” ที่เชื่อมโยงโครงสร้างจากสายสั้นๆ “เพปไทด์” ไปสู่โครงสร้างซับซ้อน “พอลิเพปไทด์” แม้ว่ามนุษย์จะสามารถสร้างกรดอะมิโนได้เองจำนวนหนึ่ง เเต่ก็มี “Essential Amino Acids” หรือกรดอะมิโนจำเป็น 11 ช…
แยมสับปะรด

5 วิธีกวน แยมสับปะรด ทํา อะไร ได้ บ้าง การ มังคุด

แยมสับปะรด การทำแยมสับปะรดแคลอรี่ต่ำ ในการทำแยมสับปะรดเพื่อให้ได้แยมคุณภาพดีส่วนสำคัญคือการเกิดเจลของแยม โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ ขั้นตอนการทดลอง 1. การทำเจลมาตรฐานจากเปกติน ชนิด 150 เกรด (เป็นอัตราส่วนน้ำตาลทราย 150 กรัม ต่อเปกติน 1 กรัม) เตรียมภาชนะที่ใช้กวนแยม ชั่งน้ำหนักไว้ เตรียมส่วนประกอบ ดั…
แป้งท้าวยายม่อม

2 แป้งท้าวยายม่อม ราดหน้า บัวลอย ใช้แป้งอะไร

แป้งท้าวยายม่อม หัวท้าวยายม่อม แป้งท้าวยายม่อม (Arrowroot starch) เป็นแป้งที่สกัดมาจากหัวมันท้าวยายม่อม ซึ่งเก็บหัวได้ปีละครั้ง วิธีทำ คือ นำหัวท้าวยายม่อมมาฝนกับกระต่ายจีน แล้วนำไปแช่น้ำไว้จนใส และแป้งนอนก้น จึงเทน้ำทิ้ง ทำ…
แมลงเข้าหู

2 วิธี แมลงเข้าหู เจ็บ ไล่ แมลง หวี่ แก้วหู

แมลงเข้าหู ทำอย่างไร   เมื่อมีแมลงเข้าหู จะรู้สึกเจ็บ ตื้อ หูอื้อ และการได้ยินลดลง วิธีแก้ เอียงหูด้านที่มีแมลงขึ้น แล้วหยอดด้วยน้ำมัน ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำมันมะกอกหรือ เบบี้ออยล์ ให้แมลงตาย นอนตะแคงแล้วเอียงหูลง เพื่อให้แมลงหลุดออกมา หากแมลงไม่หลุดออกมา แนะนำให้ไปพบแพทย์ ข้อควรระวัง ไม่ควรเอาไม้แคะห…
แคปหน้าจอ

7 โปร แคปหน้าจอโน๊ตบุ๊ค Acer Windows 10 บันทึก

บันทึกหน้าจอโน๊ตบุ๊ค วิธีแคปหน้าจอคอมง่าย ๆ ทำได้ทุกรุ่น การแคปหน้าจอโน๊ตบุ๊คหรือการแคปหน้าจอคอม ที่เรียกใช้กันอยู่นี้ การแคปหน้าจอมาจากภาษาอังกฤษเรียกว่า capture หน้าจอ แคปหน้าจอโน๊ตบุ๊ค acer แคปหน้าจอคอม แคปหน้าจอโน๊ตบุ๊ค…
โอนรถ

6 เอกสารโอนรถ ยนต์ เปลี่ยนเจ้าของ ใช้เอกสารอะไร

เอกสารโอนรถ การโอนรถเปลี่ยนเจ้าของ โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง ใบคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพิ…
สัญญากู้ยืมเงินกรรมการ

2 สัญญายื่มเงินกรรมการ ไม่มีดอกเบี้ยเอกสารเงินยืม

 เอกสารเงินยืมกรรมการ   กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ ?กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้…
เอกสารชุดเดียว

2 เอกสารชุดเดียว ขอจด พร้อม จดจัดตั้ง

เอกสารชุดเดียว เนื่องด้วยในปัจจุบัน ปี 2020 ในวิกฤตโควิด-19 ภาครัฐอยากลดความวุ่นวาย ยุ่งยากในการขอใช้บริการจึงออกการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อความสะดวกขอผู้ประกอบรายใหม่ แต่ในการขอจด VAT หากยื่นเอกสารให้กับกรม จะเป็นการรับเรื่องเพื่อนำเอกสารที่ท่าน ขอจด VAT ไปยื่นให้สรรพากร อนุมัติ ให้เท่าน…
เอกสารการหย่า

4 เอกสารการหย่า จดทะเบียน เลิกกัน ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารการหย่า เอกสารที่ใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า คือ บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญการสมรส หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า พยานบุคคลจำนวน 2 คน การจดทะเบียนหย่า การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย การจดทะเบียนหย่า ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ การหย่าโด…
เส้นใย

1 เส้นใย สังเคราะห์ แผ่น คือ คุณสมบัติ ข้อดี เสีย

เส้นใย เส้นใย (Fibers) เส้นใยธรรมชาติ             เส้นใยธรรมชาติ (Natural fibers) เป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์กันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเส้นใยธรรมชาติต่างๆ เหล่านี้เป็นพอลิเมอร์ที่อยู่ในพืช สัตว์ และจากสินแร่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เส…
โครงการฝนหลวง

14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง พระราชดำริ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง   ตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที่สำคัญมีอะไรบ้าง   ตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที่สำคัญมีอะไรบ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพระราชดำริมีอะไรบ้าง โครงการในพระราชดำริ เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมิ…
เลี้ยงหมา

2 เลี้ยง หมา สุนัข พันธุ์ใหญ่ เล็ก น่ารัก แพงสุด

เลี้ยง หมา การเลือกสุนัขมาเลี้ยงสักตัว บางทีก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะใช้ความคิดไม่นาน แต่บางคนก็อาจจะคิดนานหลายวัน วันนี้ผมจะมาแนะนำถึงการเลือกสุนัขมาเลี้ยงสักตัวนะครับ ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า เราจะเลี้ยงสุนัขเพื่ออะไร ยกตัวอย่างเช่น ต้องการเอามาเลี้ยงเพื่อคลายเหงา ต้องการเลี้ยงเป็นเพื่อนเล่น ห…
เลขจีนมงคล

0-9 เลข มงคล จีน ตัวเลข ของจีน ความหมายเลขจีน

เลข มงคล จีน ตัวเลขภาษาจีน เลขมงคลหรือเลขนำโชค ตัวเลขในวัฒนธรรมจีน ในวัฒนธรรมจีน มีความเชื่อว่าตัวเลขบางตัวเป็นตัวเลขแห่งความโชคดีหรือเป็นเลขมงคล (auspicious; 吉利) และมีบางตัวเลขเป็นเลขแห่งความโชคร้ายหรือเป็นเลขอวมงคล (inausp…
เรียนบัญชี

10 เรียนบัญชี เงินเดือน ทํางาน ปวช จบแล้ว

เรียนบัญชี ปัจจุบัน นักบัญชีในตลาดภายในประเทศ มีมากพอสำหรับธุรกิจ เนื่องจากการเรียนบัญชี ไม่จำเป็นต้องประกอบ อาชีพที่รับทำบัญชีเสมอไป เพราะในปัจจุบัน การเรียนบัญชีหลักใหญ่ใจความสำคัญนั้น ต้องเรียนให้ครบจบหลักสูตรเพื่อให้ได้ลายเส้น “ลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชีได้” เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพที่หลากหลายมากยิ่…
เรียนบริหารธุรกิจ

7 คณะ เรียนบริหารธุรกิจ มี สาขา อะไรบ้าง การตลาด

เรียนบริหารธุรกิจ รายละเอียดของคณะ คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เป็นการศึกษาลักษณะธุรกิจในทุกๆ ด้าน เช่น  การบริหารงานทั่วไป การจัดการ  การเงิน  การบัญชี  การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ธุรกิจประกันภัย  บัณฑิตที่ศึกษาทางด้านนี้จะมีความสามารถในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  วางแ…
เยียวยาเกษตรกร

5 ตรวจสอบ เยียวยาเกษตรกร .com ผลการโอนเงิน

รวมข้อมูล..เยียวยาเกษตรกร 2564 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้าเลยทีเดียว ทางด้านภาคการเกษตรกรรมซึ่งได้รับผลกระทบกันอย่างหนัก เกษตรกรไม่สามารถส่งออกหรือเสียมูลค่าการทำราคาช่วงที่มีสถานการณ์โควิด หน่วยงานซึ่งถือได้ว่าเป็นแ…
สิงคโปร์

2 เมืองหลวงสิงคโปร์ ของ ชื่อเมืองหลวง ประเทศ

เมืองหลวงสิงคโปร์ เมืองหลวงประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวง คือ สิงคโปร์ (Singapore) เมืองหลวงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ โดยใช้พื้นที่ทั้งประเทศเป็นเมืองหลวงเนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บร…
เมนูอาหารไทยยอดนิยม

4 เมนูอาหารไทยยอดนิยม เพื่อสุขภาพ คนไทย ง่ายๆ

เมนูอาหารไทยยอดนิยม   ในวันสบายๆ หรือวันที่เร่งรีบ คนส่วนใหญ่คงอยากจะทำอะไรกินเองแบบง่ายๆ ไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียมมากมาย Dusit Thani College รู้ใจคุณ เราจึงได้รวบรวม 10 เมนูอาหารแนะนำที่ทำกินง่ายได้ที่บ้าน มีทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ที่สำคัญใช้วัตถุดิบน้อยแต่อร่อยถูกปาก เหมาะสำหรับทุกคนและในทุกโอกา…
อาหารตามสั่ง

11 เมนูอาหารตามสั่ง กินอะไรดี มี จานเดียว ใกล้ฉัน

เมนูอาหารตามสั่ง เมนูอาหารตามสั่งวันนี้ กินอะไรดี? เที่ยงนี้กินไรดี? กินไรดีเย็นนี้? หากคุณต้องถามเพื่อนข้างๆ ด้วยคำถามนี้ละก็.. คงต้องนั่งทำหน้าเซ็งกันไปอยู่พักหนึ่ง เพราะดูเหมือนเรื่องง่ายๆ อย่าง “กินอะไรดี” ได้กลายเป็นเรื่องที่ลำบากใจของใครหลายๆ คนไม่น้อย เมื่อไรก็ตามที่ต้องกินเมนูตามสั่ง อาหารต่…
เพลงชาติไทย

2475 เพลงชาติไทย เนื้อ ไท ก่อน ความหมาย ของ

เพลงชาติไทย เพลงชาติไทยมีขึ้นนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ.2475 ขณะนั้นประเทศไทยใช้ชื่อว่า ประเทศสยาม เพลงชาติไทยครั้งแรกจึง มีเนื้อร้องใช้ชื่อประเทศสยาม ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง คือ ขุนวิจิตรมาตรา ( รองอำมาตย์โทสง่า กาญจนาคพันธุ์ ) และ พระเจนดุริยางค์ ( ปิติ วาทยากร )ประพันธ์ทำนอง เนื้อร้องเพลงชาติครั้ง…
เพชรสังฆาต

2 กลีบ เพชรสังฆาต ห้ามกิน ริดสีดวง เดือยไก่

เพชรสังฆาต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cissus quadrangularis L. วงศ์ : Vitaceae ชื่ออื่น : ขั่นข้อ (ราชบุรี) สันชะควด (กรุงเทพฯ) สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์)     ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถา เถาอ่อนสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยม เป็นข้อต่อกัน มีมือสำหรับเกาะยึดออกตางข้อต่อตรงข้ามใบ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตามข้อต้…
เบญจธรรม

5 ข้อ เบญจธรรม ประการ ขันธ์ หมายถึง ผลการปฏิบัติ

เบญจธรรม 5 ข้อ เบญจธรรม, ปัญจธรรม หรือ ธรรมห้า หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติห้าประการตามคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ปลอดเวร ปลอดภัย เพิ่มพูนความดีแก่ผู้ทำ เบญจธรรมเป็นข้อพึงปฏิบัติห้าประการ คู่กับ เบญจศีล อันเป็นข้อไม่พึงปฏิบัติห้าประการ เบญจธรรม 5 ประการ ไ…

Scroll to Top