Administrator

Stock

STOCK RIGHT (GL) ศัพท์บัญชีเบื้องต้น 3 พร้อมความหมาย ศัพท์บัญชีคำ ศัพท์บัญชี

Stock Right คืออะไรทางภาษาบัญชี Stock Right คืออะไรและม …

STOCK RIGHT (GL) ศัพท์บัญชีเบื้องต้น 3 พร้อมความหมาย ศัพท์บัญชีคำ ศัพท์บัญชี Read More »

เกณฑ์สิทธิ์ (ภาษี) เกณฑ์คงค้าง 1 ใน มาตรฐานการบัญชี บันทึกบัญชี คู่มือการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ความหมาย ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คงค้าง คือ หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง (The Accrua …

เกณฑ์สิทธิ์ (ภาษี) เกณฑ์คงค้าง 1 ใน มาตรฐานการบัญชี บันทึกบัญชี คู่มือการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ความหมาย ภาษาอังกฤษ Read More »

ไทยร่วมใจ

ไทยรวมใจ เปิดระบบ 25 จุด (ลงทะเบียน) ไทยร่วมใจ ข่าว จองฉีดวัคซีน ผ่านร้านสะดวกซื้อ

ผนึกกำลัง เปิดระบบจองเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับค …

ไทยรวมใจ เปิดระบบ 25 จุด (ลงทะเบียน) ไทยร่วมใจ ข่าว จองฉีดวัคซีน ผ่านร้านสะดวกซื้อ Read More »

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา 2 DEPRECIATION (อัตรา) เครื่องจักร สูตรวิธีคิด Expense รถยนต์ คอมพิวเตอร์ Excel ตราง อาคาร ภาษาอังกฤษ

ค่าเสื่อมราคา คือ ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses) …

ค่าเสื่อมราคา 2 DEPRECIATION (อัตรา) เครื่องจักร สูตรวิธีคิด Expense รถยนต์ คอมพิวเตอร์ Excel ตราง อาคาร ภาษาอังกฤษ Read More »

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน EXCEL PERIOD 4 (การวิเคราะห์) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เริ่มวิเคราะห์อย่างไร ทาง BSC จึงมาอธิบายให้ละเอียดมากข …

อัตราส่วนทางการเงิน EXCEL PERIOD 4 (การวิเคราะห์) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Read More »

ภาษีอากร

ฐานภาษี 4 ประเภทภาษี มีกี่ประเภท ภาษีอากร (ที่ดี) ความหมาย ลักษณะของ นิติบุคคล

ฐานภาษี คือ ฐานภาษี (TAX BASE) หมายถึง สิ่งที่เป็นเงื่อ …

ฐานภาษี 4 ประเภทภาษี มีกี่ประเภท ภาษีอากร (ที่ดี) ความหมาย ลักษณะของ นิติบุคคล Read More »

ภาษีขาย

ภาษีขาย 7 วิธีคิด สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คิด) Vat การคำนวณ ภาษีขาย tax output

ภาษีขาย ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีที่ผู้ประกอบกา …

ภาษีขาย 7 วิธีคิด สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คิด) Vat การคำนวณ ภาษีขาย tax output Read More »

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป (ล่าสุด) 2 ใบมอบอํานาจ แบบฟอร์ม ที่ดิน บุคคล ขนส่ง ตัวอย่างการเขียน โอนรถ บริษัท คำขอโอน รับโอน ต่างด่าว ตม pdf วิธี ภาษาอังกฤษ รถยนต์ นิติบุคคล อากรแสตมป์

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างหนังสือมอบอ …

หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป (ล่าสุด) 2 ใบมอบอํานาจ แบบฟอร์ม ที่ดิน บุคคล ขนส่ง ตัวอย่างการเขียน โอนรถ บริษัท คำขอโอน รับโอน ต่างด่าว ตม pdf วิธี ภาษาอังกฤษ รถยนต์ นิติบุคคล อากรแสตมป์ Read More »

ประโยชน์ของบัญชี

การทำบัญชี 2 ประโยชน์ของบัญชี การทำบัญชี กระบวนการ (จัดทำ) วิธี ขั้นตอน รายรับ

ประโยชน์ของบัญชี ความสําคัญของการบัญชี และ ประโยชน์ของก …

การทำบัญชี 2 ประโยชน์ของบัญชี การทำบัญชี กระบวนการ (จัดทำ) วิธี ขั้นตอน รายรับ Read More »

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ 1 ALLOWANC ค่าเผื่อ (หนี้สูญ) การ ตัด มาตรฐาน บันทึก บัญชี

หนี้สงสัยจะสูญ คือ หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt) หมายถึ …

หนี้สงสัยจะสูญ 1 ALLOWANC ค่าเผื่อ (หนี้สูญ) การ ตัด มาตรฐาน บันทึก บัญชี Read More »

ส่วนลดการค้า

ส่วนลดการค้า Discount 3 วิธี Rebate คิด (ส่วนลด) เงินสด จ่าย อยู่ หมวด ไหน เงื่อนไขการชำระเงิน วิธีคิด ภาษาอังกฤษ

ส่วนลดการค้า คือ ส่วนลดการค้า ( Discount )หมายถึง การให …

ส่วนลดการค้า Discount 3 วิธี Rebate คิด (ส่วนลด) เงินสด จ่าย อยู่ หมวด ไหน เงื่อนไขการชำระเงิน วิธีคิด ภาษาอังกฤษ Read More »

หุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ 2 หุ้นบุริมสิทธิ แปลงสภาพ (ข้อดีเสีย) การบันทึกบัญชีการแปลงสภาพหุ้น

หุ้นกู้แปลงสภาพ   หุ้นกู้แปลงสภาพ คือ  หุ้นกู …

หุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ 2 หุ้นบุริมสิทธิ แปลงสภาพ (ข้อดีเสีย) การบันทึกบัญชีการแปลงสภาพหุ้น Read More »

ภาษีศุลกากร

ภาษีศุลกากร 1 ภาษีนำเข้า อัตราภาษีนำเข้า (ขาเข้า) พิกัดศุลกากร กงศุลกากร การค้า

ภาษีศุลกากร คือ ภาษีศุลกากร หมายถึง เป็นภาษีที่เรียกเก็ …

ภาษีศุลกากร 1 ภาษีนำเข้า อัตราภาษีนำเข้า (ขาเข้า) พิกัดศุลกากร กงศุลกากร การค้า Read More »

ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้น มี ไว้ ทำไม 8 ตัวอย่างสินค้า ตลาดหลักทรัพย์ (ประเภท) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหุ้น คือ ตลาดหุ้นนี้มีสินค้าอะไรบ้าง ซึ่งสินค้าของต …

ตลาดหุ้น มี ไว้ ทำไม 8 ตัวอย่างสินค้า ตลาดหลักทรัพย์ (ประเภท) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Read More »

ใบส่งของชั่วคราว กับ ใบกำกับภาษี ต่างกัน

ใบส่งของ (Delivery note) Excel ใบส่งสินค้า 5 ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม บิลส่งของ

ใบส่งของ หมายถึง ใบส่งของ คือ (Delivery note) หรือใบส่ง …

ใบส่งของ (Delivery note) Excel ใบส่งสินค้า 5 ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม บิลส่งของ Read More »

S 3096589

#1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือน (ใหม่) อัตราภาษี พรบ สรุป pdf พระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ภาษีที่ดินและสิ่งปลู …

#1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือน (ใหม่) อัตราภาษี พรบ สรุป pdf พระราชบัญญัติ Read More »

expenses bank

รับจ่ายส่งธนาคาร วิธีทำบัญชี รับ จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน (เอกสาร) ยื่นธนาคาร รับจ้าง

รับจ่ายส่งธนาคาร วิธีทำ บัญชีรายรับ-รายจ่าย เคยประสบปัญ …

รับจ่ายส่งธนาคาร วิธีทำบัญชี รับ จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน (เอกสาร) ยื่นธนาคาร รับจ้าง Read More »

Scroll to Top