วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ใน การบริหารจัดการ

วิสัย ทัศน์ และ พันธ กิจ ของบริษัท โอ อิ ชิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวอย่าง วิสัย ทัศน์ 20 บริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของบริษัทต่างๆ ตัวอย่างวิสัยทัศน์ของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ วิสัย ทัศน์ พันธ กิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของบริษัท ais วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียน
Click to rate this post!
[Total: 27 Average: 5]

วิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารจัดการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับบริษัทหรือองค์กรในแต่ละกรณี แต่ละองค์กรอาจมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่แตกต่างกันไปตามเป้าหมายและปรัชญาที่ต้องการให้บริษัทหรือองค์กรนั้นเกิดความสำเร็จในระยะยาว ดังนั้น ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างของวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขององค์กรได้

วิสัยทัศน์ 01

วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์คือภาพลักษณ์หรือปรัชญาที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต มันกล่าวถึงความเชื่อและทิศทางที่องค์กรต้องการปฏิบัติตาม เพื่อให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรในอนาคต

ตัวอย่างวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ”

พันธกิจ (Mission) พันธกิจคือหน้าที่หลักหรือภารกิจที่องค์กรตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มันกล่าวถึงที่มาและความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร พันธกิจช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันและชี้แนะทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร

ตัวอย่างพันธกิจ “พัฒนาและให้บริการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

จำได้ว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรต้องกล่าวถึงเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรนั้นๆ ซึ่งจะช่วยในการชี้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

วิสัย ทัศน์ และ พันธ กิจ ของบริษัท โอ อิ ชิ

ของบริษัท O-I (Owens-Illinois) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์แก้ว วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทโออิชิอาจเป็นดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นผู้นำในการให้บริการแก้วและบรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในระดับโลก”

วิสัยทัศน์ของบริษัท O-I นำไปสู่การสร้างความมุ่งมั่นในการมอบความเชื่อมั่นและคุณภาพในผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีมาตรฐานสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในระดับชาติและระดับโลก องค์กรมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดังกล่าว

พันธกิจ (Mission) “พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในการบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม”

พันธกิจของบริษัทโออิชิคือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ซึ่งการปฏิบัติตามพันธกิจนี้จะช่วยให้บริษัทโออิชิเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและสร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าในสายงานดังกล่าว

วิสัยทัศน์ 02

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวอย่าง

ขออธิบายวิสัยทัศน์และพันธกิจดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก”

วิสัยทัศน์นี้แสดงถึงความปรารถนาขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในองค์กรและในระดับโลก องค์กรมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและมีความสามารถในการตอบสนองต่อเปลี่ยนแปลงในสังคมและอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างพันธกิจ (Mission) “ให้บริการเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจของลูกค้า”

พันธกิจนี้ชี้ให้เห็นถึงหน้าที่หลักขององค์กรในการให้บริการเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า องค์กรมุ่งเน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจของลูกค้าให้สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพันธกิจนี้เน้นความสำคัญในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและความเชื่อมั่นในตลาด.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของบริษัทต่างๆ

ขออธิบายวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้าหมาย (Goals), และวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่เป็นตัวอย่างของบริษัทต่างๆ ดังนี้

 1. Apple Inc. วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก” พันธกิจ “สร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและให้บริการที่ดีที่สุดในโลกด้วยประสบการณ์ที่น่าทึ่ง” เป้าหมาย เพิ่มการขายและการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศที่สุดในตลาด วัตถุประสงค์ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า

 2. Coca-Cola วิสัยทัศน์ “สร้างความสุขและประทับใจให้กับทุกคนทุกที่ที่เราเข้าถึง” พันธกิจ “ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มรสชาติอันยอดเยี่ยมทั่วโลก” เป้าหมาย เป็นบริษัทเครื่องดื่มที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก วัตถุประสงค์ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า

 3. Amazon วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการให้บริการออนไลน์ที่เชื่อมโยงทั่วโลก” พันธกิจ “ให้บริการและจัดหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในโลก” เป้าหมาย เพิ่มจำนวนลูกค้าและรายได้จากการขายออนไลน์ วัตถุประสงค์ สร้างระบบส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 4. Nike วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจและการเคลื่อนไหวทางกีฬา” พันธกิจ “ออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬาที่ดีที่สุดในโลก” เป้าหมาย เป็นแบรนด์กีฬาที่ได้รับการยอมรับในทุกส่วนของโลก วัตถุประสงค์ สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนกีฬาให้กับทุกคน

4 วิสัยทัศน์ของบริษัท

เป็นต้นไป แต่ละบริษัทอาจมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่แตกต่างกันไปเนื่องจากเป้าหมายและองค์กรตนเอง การเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลองค์กรจะช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจที่ถี่ถ้วนและลึกซึ้งเกี่ยวกับแต่ละบริษัท.

ตัวอย่างวิสัยทัศน์ของบริษัท

นี่คือตัวอย่างวิสัยทัศน์ของบริษัทต่างๆ

 1. Google “เพิ่มความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทุกส่วนของโลก”

 2. Microsoft “เปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยี”

 3. Facebook “สร้างสัมพันธ์และทำให้โลกเปิดกว้างขึ้น”

 4. Tesla “สร้างอนาคตของพลังงานที่ยั่งยืน”

 5. Amazon “เป็นที่หลักในการช็อปออนไลน์”

 6. Apple “เปลี่ยนแปลงโลกด้วยนวัตกรรม”

 7. Coca-Cola “สร้างความสุขและประทับใจให้กับทุกคนทุกที่”

 8. Nike “เป็นผู้นำในกีฬาและสร้างแรงบันดาลใจ”

 9. Toyota “สร้างยานยนต์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

 10. Samsung “อยู่ข้างกับคุณในทุกเชิงมุมของชีวิต”

10 วิสัยทัศน์ ของบริษัท

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของวิสัยทัศน์ของบริษัทที่แตกต่างกันไป วิสัยทัศน์จะเป็นแนวทางหรือปรัชญาที่บริษัทต้องการปฏิบัติตามและสร้างสรรค์ในอนาคตของตนเอง.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียน

ขออธิบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้าหมาย (Goals) ของโรงเรียนดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นภาพลักษณ์หรือแนวทางที่โรงเรียนต้องการให้ถึงในอนาคต มันแสดงถึงปรัชญาและเป้าหมายที่โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) พันธกิจของโรงเรียนคือหน้าที่หลักหรือภารกิจที่โรงเรียนตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มันกล่าวถึงที่มาและความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน

เป้าหมาย (Goals) เป้าหมายของโรงเรียนเป็นเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งขึ้นเพื่อให้มุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการที่จะบรรลุในระยะยาว มันสามารถเป็นเป้าหมายทางการเรียนการสอน เช่น การเพิ่มผลการเรียนรู้ของนักเรียน หรือเป้าหมายทางบริหารการจัดการ เช่น การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนอาจเป็นดังนี้

วิสัยทัศน์ “เป็นสถานศึกษาที่สร้างบุคลิกภาพและผู้นำที่ดีในอนาคต”

พันธกิจ “ให้การศึกษาที่คุณภาพสูงแก่นักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ สติปัญญา กาย จิต และความสามารถทางการเรียนรู้”

เป้าหมาย

 1. เพิ่มผลการเรียนรู้และทักษะทางวิชาการของนักเรียนในทุกระดับชั้น
 2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางบุคลิกภาพและทักษะการเตรียมความพร้อมในอนาคตของนักเรียน
 3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกำลังใจและร่วมสนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียน

โรงเรียนแต่ละแห่งอาจมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของโรงเรียนเองในการพัฒนาและให้การศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

การใช้วรรณยุกต์และเครื่องหมายในประโยคมีบทบาทอะไร?

การใช้เครื่องหมาย ในภาษาไทย / หมายถึง หรือ เครื่องหมายวรรคตอน / หมายความว่าอย่างไร การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย เครื่องหมายวรรค ตอน ป. 4 เครื่องหมายจุลภาค ใช้อย่างไร ใกล้ฉัน ออนไลน์

สระเสียงสั้นมีกี่ตัวในภาษาไทยและมีอะไรบ้าง?

สระเสียงยาวมีกี่ตัว ตัวอย่าง สระเสียงสั้น ยาว สระเสียงยาวมีอะไรบ้าง เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียง ภาพ สระเสียงสั้น เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียงและแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง สระประสม สระเสียงสั้น เสียงยาว ป. 2 ออนไลน์
อริยสัจ

อริยสัจ 4 คือ ตัวอย่าง แก้ปัญหา ชีวิต ประโยชน์

อริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 มีอะไรบ้าง อริยสัจ 4 ตัวอย่าง วิธีคิดแบบอริยสัจ อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 สรุป อริยสัจ 4 ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ
เทคนิคแนะตัวเอง

แนะนำตัวเอง 7 ไอ เดีย วิธี ให้น่าสนใจ ยาวๆ

แนะนำตัวเอง ไอ เดีย แนะนำตัว เอง วิธีแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ แนะนำตัวเอง ยาวๆ แนะนำตัว เอง ภาษาไทย แนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษ ข้อความ แนะนำตัว เอง แผนผัง แนะนำตัว เอง ทำ ประวัติ แนะนำตัว เอง แนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง การเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง วิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน
ปก เทคนิคเรียนภาษาด้วยตัวเอง

เทคนิคการเรียนภาษาด้วยตัวเอง ยัง ไง ให้ได้ผล

เทคนิคการเรียนภาษาด้วยตัวเอง เรียนภาษา ยัง ไง ให้ได้ผล เคล็ดลับ พูดได้หลายภาษา การเรียน รู้ ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการเรียนภาษาไทย การเรียนภาษาอังกฤษ วิธีเก่งภาษาอังกฤษแบบ รวดเร็ว ระยะเวลาในการเรียน ภาษา
รับทำบัญชีปทุมธานี

สํานักงานบัญชี รับทําบัญชี ปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุมแก้ว

รับทำบัญชี รับทําบัญชี ปทุมธานี บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รูปแบบองค์กรธุรกิจ ตัวอย่างรูปแบบองค์กรธุรกิจ ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจ การบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ทำบัญชี บทกำหนดโทษหากไม่จัดให้มีการทำบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย ตรวจสอบการยื่นภาษี วิธีการตรวจสอบการยื่นภาษี
ภพ30

ภพ 30 บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ขาย

บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ตัวอย่างการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบ ภพ.30 คือ การยื่นแบบ ภพ.30 ใบกํากับภาษีอย่างย่อ
Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart

Leave a Comment

Scroll to Top