ict

ict คือ 4 ความสําคัญของเทคโนโลยี ย่อมาจาก อย่างไร เครื่องมือสื่อสาร มีอะไรบ้าง

ict คือ ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและก …

ict คือ 4 ความสําคัญของเทคโนโลยี ย่อมาจาก อย่างไร เครื่องมือสื่อสาร มีอะไรบ้าง อ่านต่อ »