tax คือ

6

การเสียภาษี 10 ความหมาย รถยนต์ ต่อภาษี รถกะบะ Online มีอะไรบ้าง กี่บาท ขอคืน

ภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่รัฐหรือสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากราษฎร ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการบร …

การเสียภาษี 10 ความหมาย รถยนต์ ต่อภาษี รถกะบะ Online มีอะไรบ้าง กี่บาท ขอคืน อ่านต่อ »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ

#1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสีย รายได้เท่าไร ภายในกี่วัน VAT 10 ปัจจุบันเก็บในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการ และการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบกา …

#1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสีย รายได้เท่าไร ภายในกี่วัน VAT 10 ปัจจุบันเก็บในอัตรา อ่านต่อ »

แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก-ณ-ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ (ล่าสุด) ภงด 3 53 แบบฟอร์ม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax) เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รั …

หนังสือรับรองการหักภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ (ล่าสุด) ภงด 3 53 แบบฟอร์ม อ่านต่อ »

Scroll to Top