Switching Power Supply 3 วงจร พาวเวอร์ซัพพลาย

switching สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น หลักการทำงานของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายประกอบด้วย 3 วงจร คือ