3 Supply Chain คือ ซัพพลายเชน ตัวอย่าง ของสินค้า

supply chai         supply chain หรือห่วงโซ่อุปทาน เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะการทำธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องมีการซื้อขาย และเข้าใจถึงกลไกตลาดอยู่เสมอ รวมไปถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างจะต้องมีการบริหารการจัดการในธุรกิจทั้งในด้านของสินค้าและความต้องการของลูกค้าต้องสอดคล้องกัน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ   ทำความรู้จัก supply chain ให้มากขึ้น         ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับ supply chain ให้มากขึ้นกว่าเดิมกันก่อน supply chains หรือที่เราเรียกว่าห่วงโซ่อุปทาน นั …

3 Supply Chain คือ ซัพพลายเชน ตัวอย่าง ของสินค้า Read More »