6 หน้าที่ Shipping คือ ชิปปิ้ง ชิปเปอร์ ออกของ

shipping คือ ตัวแทนออกของ หรือ ชิปปิ้ง หน้าที่อื่นๆ ชิปปิ้ง ปัจจุบันตัวแทนออกของ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ การขออนุญาต ต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์