เซนเซอร์ คือ ระวัง 3 หมายถึง ตรวจจับ วัตถุ มีกี่ประเภท

Sensor คือ เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor Technology) อุปกรณ์เซนเซอร์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามคุณสมบัติในการตรวจวัด ประกอบด้วย Sen sor ความสำคัญมากต่อการทำงาน ประเทศไทย 4.0 กำลังเตรียมมุ่งเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล