2 เป้าหมาย SDG คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน

sdg คือ sdgs sustainable development goals เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การ พัฒนา อะไร มี องค์ประกอบ ตัวอย่าง SDGs มาจาก Sustainable Development Goals หมายถึง การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มต้นจากการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี 1992 (2535) ประเทศสมาชิกต่างๆ ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Environment and Development) เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม …

2 เป้าหมาย SDG คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน Read More »