Digital Platform 5 แพลตฟอร์ม ออนไลน์ คือ

Platform ความเป็นมาของแพลตฟอร์ม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม ระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม ประเภทของแพลตฟอร์ม ธุรกรรมสูงขึ้น เพราะการมีเครือข่ายขนาดใหญ่ การตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการ