Passive Income 7 อะไรบ้าง สร้างรายรับ สม่ำเสมอ

passive income passive income มีอะไรบ้าง passive income คือ อะไร Example คือ Active Income passive income หมาย ถึง recurring income คือ ข้อดีของโมเดลธุรกิจลักษณะแบบนี้คือ โมเดลธุรกิจแบบ recurring income residual income Passive Income Active Income เปรียบเทียบ Active Income และ Passive Income ราย ได้ passive income