social media marketing

Social Media Marketing คือ digitalmarketing 5 โซเชียลมีเดีย ทําอะไรบ้าง ตลาด

Social Media Marketing คือ Social Media Marketing (SMM) หมายถึง การทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ เพราะนอกจากคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ยังพบสถิติการใช้ที …

Social Media Marketing คือ digitalmarketing 5 โซเชียลมีเดีย ทําอะไรบ้าง ตลาด อ่านต่อ »