3 Machine Learning คือ มีกี่ประเภท เบื้องต้น

Machine Learning คือ การค้นหาข่าวปลอมด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ข่าวปลอมนั้นเป็นเนื้อหาที่พยายามหลอกให้คนเชื่อ หลักการของ Machine Learning มาใช้จำแนกข่าวปลอม วิธีการทางด้าน Machine Learning มาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ