Plagiarism คือ 7 การคัดลอก ผลงานทางวิชาการ

plagiarism การลักลอกผลงาน การคัดลอกผลงาน การโจรกรรม ทางวิชาการ การใช้ผลงานหรือแนวคิดของบุคคลอื่นเพื่อทําให้ดูเหมือนเป็นงานของตนเอง คัดลอกเกิน ๑,๐๐๐ คํา หรือ ร้อยละ ๑๐ การกระทําที่เข้าข่าย P l a g i a r i s m เทคนิคหลีกเลี่ยงการกระทํา Plagiarism ควรมีการอ้างอิงให้ถูกต้อง