3 Database คือ ความหมายของ ฐานข้อมูล อะไร ระบบ

Database คือ ความหมายของฐาข้อมูล วิธีการสร้างฐานข้อมูล ประโยชน์ของฐานข้อมูล