paymet-gatway

Payment Gateway คือ ในไทย แปลว่า การตรวจสอบอนุมัติเงิน ชำระค่าสินค้า

Payment Gateway คือ ธนาคารทำหน้าที่เป็นช่องทางการจ่ายเงิน (Payment Gateway) คือ องค์กรผู้ตรวจสอบ และอนุมัติวงเงินของผู้ถือบัตรเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า …

Payment Gateway คือ ในไทย แปลว่า การตรวจสอบอนุมัติเงิน ชำระค่าสินค้า อ่านต่อ »