Business Intelligence คือ 7 คลังข้อมูล ย่อมาจาก

Business Intelligence คือ Business Analytics Big Data Big Data หมายถึง ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ Business Intelligence (BI)