เงินสดย่อย 5 คุมเงิน ทดรองจ่าย สดย่อย บัญชี

ระบบเงินสดย่อย หมายถึง หน้าที่ของผู้รักษาเงินสดย่อย ประโยชน์ของเงินสดย่อย การควบคุมวงเงินสดยอย ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี ตั้งวงเงินสดย่อย ดาวน์โหลดใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย