ใบรับเงิน

เอกสารประกอบการลงบัญชี ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า โดย ปกติแล้ว เอกสารต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น จะไม่จำเป็นเลยถ้ากิจการไม่ต้องการนำค่าใช้จ่ายมาหักกลบ ลบหนี้ หรือลดหย่อนอะไรในกิจการ หรือแค่ต้องการทำแค่ รับรู้รายได้ รายจ่าย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมี “ใบสำคัญรับ” “ใบรับรองแทนใบเสร็จ” หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินออก แต่ถ้ากิจการต้องการนำค่าใช้จ่าย ที่จ่ายไปมาใช้สิทธิในทางบัญชี และภาษี กิจการต้องจัดทำตามเอกสารตามที่กำหนดของ สรรพากร ที่ออก “คู่มือ การจัดทำเอกสารประกอบการลงContinue Reading

ใบสำคัญจ่าย

ระบบใบสำคัญจ่าย หมายถึง ระบบใบสำคัญจ่าย หมายถึง ระบบที่ใช้ควบคุมการจ่ายเงินที่มีเอกสารประกอบ โดยนำทั้งหมดมาตรวจสอบ และเก็บข้อมูล จดบันทึก ไว้เป็นหลักฐาน โดยกระบวนการทั้งหมด จะต้องมีการเซ็นอนุมัติจ่ายเงิน และจัดเก็บไว้ในทะเบียนใบสำคัญจ่ายอย่างครบถ้วน ส่วนประกอบที่สำคัญของ ระบบใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญจ่าย (Voucher) ทะเบียนใบสำคัญจ่าย (Voucher register) ทะเบียนจ่ายเช็ค (Check Register) ทั้ง 3 ส่วนนี้คือ ระบบที่จำเป็นต้องมี ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญ และควรมีเพิ่มเติม คือ แฟ้มเก็บใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายชำContinue Reading