ข้อดีเสีย โปรแกรมบัญชี 8 สำเร็จรูป อะไรบ้าง

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป คลาวด์ (Cloud) 1.ลดต้นทุน 2.ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบ 3.สามารถเลือกจ่ายค่าเช่าบริการตามความต้องการของเราได้ 4.สามารถบริหารข้อมูล และทำงานร่วมกันได้ 5.ไม่เชี่ยวชาญด้านบัญชีก็สามารถบันทึกบัญชีได้ 6.สามารถดูงบการเงินเบื้องต้นได้ทุกเวลาที่ต้องการ 7.ไม่ต้องบริหารสต๊อกแยกจากการเปิดเอกสารทางธุรกิจ 8.ลดขั้นตอนการทำงานให้สำนักงานบัญชีได้ สรุป ข้อดีของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป