receiving table

การทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายการบันทึกรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและราอ่านต่อ →