มาตรฐานแม่บทบัญชี 3 ข้อสมมติการบัญชี วัตถุประสงค์

มาตรฐานแม่บทบัญชี มาตรฐานแม่บทการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ความหมายของหนี้สิน ความหมายของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities)