expenses bank

วิธีทำ บัญชีรายรับ-รายจ่าย

เคยประสบปัญหาหรือไม่ในการประกอบกิจการแล้วไม่รู้ว่ารายรับรายจ่ายที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีถูกต้องหรือป่าว และไม่อยากจัดทำบัญชี ไม่อยากจ้างสำนักงานบัญชี ไม่ชอบวุ้นวายกับเอกสาร

การจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่วนใหญ่ จะทำเพื่อ 1.รับรู้รายรับของกิจการตัวเอง 2.ยื่นกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดา และไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ธุรกิจร้านค้า
  • ขายของออนไลน์

หลักๆ สิ่งที่ต้องนำมาบันทึก ในรายรับ-รายจ่าย

  • รายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
  • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการ

เอกสารรับจ่าย จำเป็นต้องเก็บหรือไม่?

ความจำเป็นในการจัดเก็บ หากสามารถเก็บไว้ได้ ให้เป็นระเบียบควรจัดเก็บไว้ แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องจัดเก็บ แต่หากท่านคิดจะจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายแล้ว ควรจัดเก็บไว้ให้เป็นระเบียบ

วิธีทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย เพื่อส่งธนาคาร

การจัดทำบัญชีเพื่อส่งธนาคารยืนกู้สินเชื่อต่างๆ สิ่งที่จำเป็นต้องมี (เอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อ)

1.ต้องนำรายรับที่ได้จากการประกอบกิจกาจเข้าบัญชีเพื่อแสดงรายการใน STATEMENT

    • ควรนำเงินสดฝากกับบัญชีธนาคาร 
    • ฝากอย่างสม่ำเสมอ หรือหากเป็นไปได้ ทุก หรือทุกสัปดาห์ เพื่อจะแสดงให้สถาบันการเงินของท่านเห็นว่า ท่านมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ
    • ไม่ควรนำเงินเข้า แล้วถอนออกภายในวันเดียวอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารจะมองว่าเป็นการผ่านบัญชีเฉยๆ
    • ควรฝากในชื่อของผู้ที่ต้องการกู้ เป็นระยะเวลาหนึ่ง

2.ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จค่าใช้จ่ายในที่จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการเมื่อมีการรับเงินหรือ

    • ใบเสร็จรับเงิน
    • บิลซื้อของที่นำมาใช้เป็นต้นทุน
    • บิลส่งของ
    • ใบเสร็จต่างๆ

ประเภทอาชีพที่ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย 

ขอแบ่งเป็น 3 ประเภท หลัก

 1. อาชีพค้าขาย ธุรกิจร้านค้า งานบริการ ประเภทต่างๆ
 2. รับจ้าง
 3. เกษตรกร ทำไร ทำนา ทำสวน

ทั้ง 3 ประเภทนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพอิสระ ใช้สูตรการทำบัญชีเหมือนกันหมด คือ นำรายได้-ต้นทุน(ค่าใช้จ่าย) = กำไร/ขาทุน แต่!! ข้อมูลที่จะนำมาใช้จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ต้องศึกษาเพิ่มเติมในธุรกิจของท่าน  เมื่อได้ข้อมูลในแต่ละวันให้นำไปใส่ลงในบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่จัดทำขึ้น

ตัวอย่าง รายรับ-รายจ่ายร้านค้า , รายรับ-รายจ่าย ส่งธนาคาร

(นำข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ใส่ลงไป ตารางรายรับ-รายจ่าย)

วิธีทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร

นำมาคำนวณ

รายรับ                          26,450  บาท

รายจ่าย                        28,430  บาท

รายรับ – รายจ่าย =       -1,980  บาท

( จะเห็นได้ว่าบัญชีราย-รายจ่ายในเดือนนี้ ขาดทุน นั้นเอง )

รับจ้างทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การทำบัญชีรายรับ-ร่ายจ่าย โดยปกติทั่วไป หากท่านเป็นผู้ประกอบการคนเดียว ไม่ต้องการจดทะเบียน ไม่ต้องการจัดทำบัญชีเพื่อ นำส่งส่งการเงิน แต่แค่อยากรับรู้ รายได้ ค่าใช้จ่าย ว่าอาชีพที่ทำอยู่ ก่อให้เกิด กำไร หรือขาดทุน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจัดทำเองได้

  • พอทราบข้อมูลอยู่บ้างแล้ว
  • ไม่มีเวลา ไม่อยากทำเอง
  • อาชีพที่ท่านทำอยู่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยว (เนื่องจากท่านมีรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาท)
  • กลัวผิดพลาด เสียเวลาในการยื่นอนุมัติ

สิ่งที่ต้องทราบหากรับงาน หรือ จัดทำ บัญชีรายรับ – รายจ่าย คือ

 1. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย หากจัดทำเป็นภาษาต่างชาติให้มีภาษาไทยกำกับ
 2. ต้องลงรายการรับ-จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย
 3. รายการที่นำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย
  • ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน
  • รายจ่ายที่นำมาลงในรายงานรายรับ-รายจ่าย ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ ต้องไม่เป็นรายจ่ายส่วนตัว
  • สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้า หรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เพราะผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า หรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการนั้นในวันที่ได้รับชำระ หรือจ่ายชำระ โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
  • การลงรายการรายรับและรายจ่ายสามารถลงเป็นยอดรวมของวัน โดยมีเอกสารประกอบรายรับ-รายจ่ายนั้น หรือลงแยกเป็นรายการก็ได้
  • สรุปยอดรายรับ รายจ่ายทุกๆ เดือน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ท่านสามารถจ้างบุคคล หรือ สำนักงานบัญชี  ให้จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ ไม่ถือว่าผิด

ตัวอย่างบัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน

การบันทึกรายรับ – รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไรและ เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งการบันทึกรายการรับ – จ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพื่อใช้ใน การวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิดประโยชน์

ตัวอย่าง

วิธีทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร

 

การบันทึกบัญชี รายรัย-รายจ่าย ทำเอง

การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินทั้งที่เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไปในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ตลอดจนผลของการใช้จ่ายไปนั้นว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไร

ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

  • ทำให้ทราบฐานะทางการเงินว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่
  • ใช้ประกอบการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน
  • ใช้เป็นข้อมูลรายจ่ายปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เราเหลือเงินมากขึ้น
วิธีทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร

download form

เอกสารทางบัญชี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม เอกสารประกันสังคม


หนังสือสัญญา เอกสารยินยอม


เอกสารกรมสรรพากร

หมวดชื่อเอกสารชื่อภาษาอังกฤษ
ใบ AEจ่ายเงินมัดจำDesposit Paymentดาวน์โหลด
ใบ AIรับเงินมัดจำDeposit Receiveดาวน์โหลด
ใบ BDฝากเงินสดเข้าธนาคารCash Depositดาวน์โหลด
ใบ BQใบนำฝากเช็คCheque Depositดาวน์โหลด
ใบ BQใบขายลดเช็คDiscounting Chequeดาวน์โหลด
ใบ BRใบรับวางบิลA/R Bill Collection Listดาวน์โหลด
ใบ BSใบวางบิลA/P Bill Collection Listดาวน์โหลด
ใบ BTโอนเงินระหว่างธนาคารBank Transferดาวน์โหลด
ใบ BUรับดอกเบี้ยธนาคารInterest Incomeดาวน์โหลด
ใบ BVจ่ายค่าดอกเบี้ยInterest Expensesดาวน์โหลด
ใบ BVจ่ายค่าธรรมเนียมBank Chargesดาวน์โหลด
ใบ BWถอนเงินสดจากธนาคารCash Withdrawalดาวน์โหลด
ใบ CAเพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้าCost Adjustmentดาวน์โหลด
ใบ CAปรับค่าขนส่งสินค้าFreight Adjustmentดาวน์โหลด
ใบ CAปรับปรุงค่าประกันภัยInsurance Adjustmentดาวน์โหลด
ใบ CNใบลดหนี้/รับคืนSales Returns and Allowancesดาวน์โหลด
ใบ CPใบเพิ่มหนี้(ของเจ้าหนี้)A/P Credit Noteดาวน์โหลด
ใบ DNใบลดหนี้/ส่งคืนPurchase Returns and Allowancesดาวน์โหลด
ใบ DPจ่ายคชจ.จากเงินทดรองจ่ายย่อยDisbursement from Petty Cashดาวน์โหลด
ใบ DRใบเพิ่มหนี้(ลูกหนี้)A/R Debit Noteดาวน์โหลด
ใบ HPซื้อเงินสดCash Purchaseดาวน์โหลด
ใบ HSขายเงินสดCash Salesดาวน์โหลด
ใบ IVขายเชื่อCredit Salesดาวน์โหลด
ใบ JUปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าQuantity Adjustmentดาวน์โหลด
ใบ JUรับ ส/ค สำเร็จรูปจากการผลิตFinished Goods from Processดาวน์โหลด
ใบ JUปรับปรุงจากการตรวจนับPhysical Count Adjustmentดาวน์โหลด
ใบ OEบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆOther Expressดาวน์โหลด
ใบ OIบันทึกรายได้อื่นๆOther Incomeดาวน์โหลด
ใบ OUจ่ายสินค้าใช้ภายในInternal Issueดาวน์โหลด
ใบ OUจ่ายวัตถุดิบเพิ่มการผลิตMaterial Issue for Processingดาวน์โหลด
ใบ OUจ่ายสินค้าเป็นตัวอย่างIssue for Sampleดาวน์โหลด
ใบ OUตัดสินค้าชำรุดใบสั่งซื้อDefect Stockดาวน์โหลด
ใบ POใบสั่งซื้อPurchase ordersดาวน์โหลด
ใบ PSจ่ายชำระหนี้Paymentsดาวน์โหลด
ใบ QPถอนเงินสดด้วยเช็คCheque Withdrawalดาวน์โหลด
ใบ QTใบเสนอราคาQuoteดาวน์โหลด
ใบ REรับชำระหนี้Receiptดาวน์โหลด
ใบ RLโอนย้ายระหว่างคลังRelocate Stockดาวน์โหลด
ใบ RRซื้อเงินเชื่อCredit Purchaseดาวน์โหลด
ใบ SOใบสั่งขายSales Ordersดาวน์โหลด
ใบ VRเบิกชดเชยเงินทดรองจ่ายย่อยReimburse Petty Cashดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด