เอกสารจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนบริษัท อาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะไมรู้ว่าขั้นตอนการดำเนินการ อีกทั้งยังมีการเตรียมเอกสารหลายอย่างที่ยุ่งยาก หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้เสียเวลาเข้าไปติดต่อในวันหลัง
หากไม่สะดวก หรือไม่มีความรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ควรจ้างบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการแทนจะดีกว่า  อาจจะมีค่าบริการบ้างแต่ก็ถือว่าว่าคุ้มค่ากับที่ไม่ต้องเสียเวลา ได้เอกสารจดทะเบียนที่ถูกต้อง รวดเร็ว แต่ก็ควรเลือกบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินธุรกิจมานานยิ่งดี ยิ่งเป็นตัวการันตีถึงประสบการณ์และความชำนาญ

ในการจดทะเบียน มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 

 1. จดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์
 2. การจดทะเบียนบริษัท

1.จดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออนไลน์ ที่มีเว็บไซต์หลักของบริษัท สำหรับขายสินค้าหรือบริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างของธุรกิจ  หากนึกไม่ออก ลองเข้าไปดูตามเว็บไซต์ของบริษัทใหญ่ จะสังเกตเห็น สัญลักษณ์สีม่วง DBD อยู่ตามเว็บไซต์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจร้านค้าที่ผ่านการจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้อง ทำให้คนที่เป็นลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยที่จะเลือกซื้อสินค้า  ในส่วนของร้านค้าเองก็มีความน่าเชื่อถือ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กับธุรกิจบนโลกออนไลน์

อยากจะจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 1. ต้องเป็นธุรกิจที่เข้าข่ายที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
   • ร้านค้าออนไลน์ หรือธุรกิจที่ซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
   • ผู้ให้บริการ Web Hosting
   • ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
   • ผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายบนอินเตอร์ ที่เราคุ้นหูคุ้นตากัน เช่น Kaidee , Lazada ฯลฯ
 2. สร้างเว็บไซต์ธุรกิจให้สำเร็จ พร้อมขาย เช่น ลงรูป ลงเนื้อหา ที่อยู่ วิธีชำระเงิน ช่องทางชำระเงิน วิธีการจัดส่ง ซึ่งการสร้างเว็บไซต์สามารถจ้าง หรือสามารถเลือกใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป จาก Weloveshopping, lnwshop ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน
 3. ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน สำหรับคนที่อยู่กรุงเทพ ส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัด ยืนขอได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสำนักงานเทศบาลในพื้นที่
 4. ทำเรื่องขอใช้เครื่องหมาย DBD ของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับเจ้าของร้าน
 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 3. รายละเอียดของเว็บไซต์
 4. เอกสารจดโดเมนเนม
 5. ปริ้นหน้าเว็บไซต์ของคุณไปด้วย ประกอบด้วย หน้าแรกของเว็บไซต์, หน้าสินค้า/บริการ, หน้าวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ, หน้าวิธีชำระเงิน, หน้าวิธีส่งสินค้า
 6. แผนที่ของร้าน
 7. หากจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 8. กรณีมอบอำนาจให้คนอื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

2.การจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สิ่งที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท

 1. ต้องมีชื่อบริษัท ที่ได้การจองชื่อไว้แล้ว
 2. ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ของสำนักงานและกรรมการ
 3. วัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการ
 4. ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้น
 5. ข้อมูลผู้เริ่มก่อตั้ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ จำนวนหุ้น
 6. ข้อมูลของพยาน 2 คน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ
 7. อากรแสตมป์
 8. จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้วอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 9. ชื่อ ที่อยู่ อายุ ของกรรมการ
 10. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
 11. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
 12. ชื่อที่อยู่ สัญชาติ จำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 13. ตราสำคัญ

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
 5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
 6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
 7. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด
 8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น)
 9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
 10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
 11. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 12. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
 13. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 14. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
 15. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
 16. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 17. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
 18. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 19. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

หลายคนพออ่านถึงตรงนี้ อาจจะต้องกุมขมับ เพราะต้องเตรียมเอกสารมากมาย  ซึ่งมันยุ่งยากและซับซ้อนมาก จึงทำให้มีคนสนใจหันมาใช้บริการกับบริษัทที่ รับจดทะเบียนบริษัท แทน ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มันก็คุ้มค่า หากเลือกบริษัทที่เป็นมืออาชีพ มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน
บริษัท PANGPOND   รับจดทะเบียนบริษัท และรับทำบัญชี โดยผู้เชียวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ชื่อนี้การรันตีความเนี้ยบ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
สามารถติดต่อใช้บริการ รับทำบัญชี และ รับจดทะเบียนบริษัท ได้ที่ โทร 081-931-8761 Line 0819318761
หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ PANGPOND.COM
บริการให้คำปรึกษาฟรี

vertify