2 IQ EQ ไอคิว อีคิว คือ ลักษณะของคน สูง ย่อมาจาก

iq eq ความหมายของ EQ องค์ประกอบของ EQ แนวทางพัฒนา EQ กลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้าง EQ บทสรุป iq eq 7 Q มีความหมายอย่างไร