5 จดจัดตั้ง จดทะเบียนการค้า วิธีเขียน ทำได้เอง อย่างง่ายเลย!

จดทะเบียนการค้า ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน จัดตั้งบริษัทใหม่ เอกสารที่ใช้ในการจด กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ กิจการที่ได้รับยกเว้น การยื่นคําขอจดทะเบียน สถานที่จดทะเบียนการค้า ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า แบบออนไลน์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการค้า