2 ตัวอย่าง Purchase Order คือ ใบสั่งซื้อ ย่อจาก

purchase order คือ รายละเอียดในใบ po ประโยชน์ ใบขอซื้อ purchase requisition คือ ใบ pr po คือ ดาวน์โหลด