2 ตัวอย่าง ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ความหมาย ถึง

สีซอให้ควายฟัง ไก่เห็น ตี งู ข้อคิด ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง สุภาษิตไทย เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ความหมาย ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ความหมาย กบในกะลาหมายถึง สํานวนสุภาษิต พร้อมความหมาย สํานวน สุภาษิต คําพังเพย เขียนเสือให้วัวกลัว จับปลาสองมือ ทํานาบนหลังคน หมายถึง