เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การใช้สอน มีประเภทใด

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ เทคโนโลยีการเรียนรู้ มีประเภทใดบ้าง ตัวอย่าง การสอนโดยใช้เทคโนโลยี วิจัย การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ เรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา สรุป