www.sso.go.th-ประกันสังคม

ประกันสังคม sso เช็คสิทธิ์  สำหรับคนที่มี “เงินเดือน” ทำงานบริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ ทุกคนต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน ส่วนคนที่ทำงานอิสระ (ผู้ที่ไม่ทำงานบริษัท/ไม่ได้รับข้าราชการ) ที่อยากจ่ายสมทบก็สามารถทContinue Reading

ประกันสังคม

ประกันสังคม ­ เป็นกฎหมายที่กําหนดการให้หลักประกันแก่บุคคลในสังคมที่มีปัญหา หรือ ความเดือดร้อนทางด้านการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะห์ภัย หรือมีเหตุการณ์อันทําให้เกิดปัญหาในการ ดํารงชีพ ซึ่งต้องการได้รัContinue Reading