อุทกภัย คือ ผลกระทบ 2 สาเหตุ มีลักษณะ เกิดจาก

อุทกภัย อุทกภัยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทำของมนุษย์ มีดังนี้ เมื่อเกิดอุทกภัยอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง วิธีปฏิบัติในการป้องกันตนเองและบรรเทาจากอุทกภัย กระทำได้อย่างไรบ้าง การลดความเสียหายจากอุทกภัย ขณะเกิดอุทกภัยควรทำอย่างไร ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย มีอะไรบ้าง แนวทางในการป้องกันน้ำป่าไหลหลากอย่างยั่งยืนได้อย่างไร