การออกแบบ Infographics 10 อินโฟกราฟิก

infographics คือ การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 10 ขั้นตอน การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ไม่ควรทําในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์