อาราธนาศีล 5 บท มีคำสวดเริ่มต้นอย่างไร บท

บทอาราธนาศีล 5 คําอาราธนาศีล 5 คำอาราธนาศีล มีคำเริ่มต้นอย่างไร สมาทานศีลห้า อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร