4 สถาบัน IMD คือ อะไร ไทย โรค บริหารธุรกิจ

IMD คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน