7 ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สพม ภาษีโรงเรือน อัพเดทใหม่ๆ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี ผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อำนาจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 ความหมายสำคัญที่ควรรู้!! ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ต้องเสียภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษีแบ่งได้ 4 ประเภท ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ประโยชน์ 0.3% สูงสุดไม่เกิน 3 % กรณี มีที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้ประกอบเกษตรกรรม / นิติบุคคล กรณี มีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็นที่อยู่อาศัย กรณี มีแต่สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็นที่อยู่อาศัย (ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง) กรณี มีที่ดินเชิงพาณิชย์ (นอกเหนือ เกษตกรรม และที่อยู่อาศัย) กรณี มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ (รกร้าง) ฐานภาษี การคำนวณหามูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น สิทธิลดหย่อยภาษี สถานที่ชำระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ระยะเวลาชำระภาษี