ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการในแต่ละครั้ง – กรณีการขายสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ– กรณีการให้บริการ ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่Continue Reading

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา การประกอบกิจการคนเดียวก็สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ โดยปกติแล้วการค้าขายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อจ่ายเงิน ผู้ขายยื่นของให้ ก็เป็นการจบกระบวนการ แต่!! หากในปัจจุบัน การค้าขายแบบนี้หายากมากขึ้น เนื่องบางครั้งผู้รับเงินหรือผู้จ่ายเงินเอง ก็อยากนำค่าใช้จ่าย หรือรายรับนั้น ๆ จากการค้าขายมาใช้สิทธิคำนวณภาษีอีกด้วย ข้อดีของการที่บุคคลธรรมดาออกใบเสร็จรับ สร้างความน่าเชื่อถือของกิจการ ธุรกิจของตน หากมีชื่อร้านสถานที่ ถือเป็นการโฆษณาร้านไปในตัว เป็นหลักฐานการ รับเงิน/จ่ายเงContinue Reading