2 ดีเสีย หุ้นกู้แปลงสภาพ บุริมสิทธิ บันทึกบัญชี

หุ้นแปลงสภาพได้ข้อดีข้อเสีย หุ้นแปลงสภาพ คือ อัตราแปลงสภาพ คือ ตราสารหนี้แปลงสภาพ คือ การแปลงสภาพหุ้น warrant Convertible Debt คือ Convertible Bond คือ Convertible loan คือ