อาชีพเสริม หมายถึง  อาชีพที่ทำเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากงานประจำ เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้มาใช้ในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น ไม่ว่ายุคสมัยไหน การหารายได้เสริม หางานออนไลน์ทําที่บ้าน จากงานประจำที่ทำอยู่ขContinue Reading

Income

Income รายได้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลการดำเนินงาน กำไร หรือขาดทุนสุทธิเกิดจากการคำนวน ที่เข้าใจง่าย ๆ โดยทั่วไปคือ รายรับทั้งหมด หัก ค่าใช้จ่ายทั้งหมด มาตรฐานการบัContinue Reading