7 หลักธรรม พระพุทธเจ้า เบญจศีล เบญจธรรม คําสอน ต้องรู้ก่อน!

หลักธรรม หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ อริยสัจ 4 มรรค 8 (แนวทางดับทุกข์ มี 8 ประการดังนี้) สัปปุริสธรรม 7 อิทธิบาท 4 กุศลกรรมบท 10 อกุศลกรรมบท 10 อบายมุข 6 เบญจศีลเบญจธรรม โลกบาลธรรมหรือธรรมคุ้มครองโลก