ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน ( receipt) หรือ ใบเสร็จ เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในใบเสร็จรับเงินทั่วไปมักระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกันและราคาที่ตกลงชำระ ซึ่งอาจระบุข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับชำระเงินเก็บและนำส่งรัฐบาลอีกด้วย

ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินในประเทศไทยอาจจำแนกตามลักษณะการออกเอกสารได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 • บิลเหลือง หรือ ใบเสร็จ รับเงินที่ออกให้โดยผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่มีข้อมูลที่อยู่ลูกค้า เช่น เอกสารแผ่นเล็กๆ ที่ได้มาเมื่อซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ถือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีในใบเดียวกัน
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ มักเป็นเอกสารชุดที่ออกพร้อมใบกำกับภาษี

วิธีออกใบเสร็จรับเงิน

ผู้ประกอบการจะออกใบเสร็จรับเงินได้ ก็ต่อเมื่อ ได้มีให้บริการหรือมีเกิดการขายแล้ว และได้รับเงินตามจำนวนที่ได้ให้บริการ หรือ ขาย แล้วเท่านั้น ไม่ขอก็ต้องออกให้!! (มาตรา 127 ทวิ ตามประมวลรัษฎากร)

“ผู้ใดโดยตนเองหรือโดยสมคบกับผู้อื่นทำให้ไม่มีการออกใบรับหรือไม่ออกใบรับให้ในทันทีที่รับเงินหรือรับชำระราคาตามมาตรา 105 หรือออกใบรับเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่รับเงินหรือรับชำระราคาจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

( พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 ใช้บังคับ 5 พ.ย. 2502 เป็นต้นไป )ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานในการรับเงิน ที่ผู้ขาย ออกให้กับผู้ซื้อ เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ออกใบเสร็จเมื่อมีการซื้อขายเกิน 100 บาท 

8 ส่วนประกอบที่สำคัญของใบเสร็จรับเงิน ดังนี้

 1. คำว่า “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกำกับภาษี”
 2. ชื่อที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือบริการ (ระบุ สนง. หรือ สาขา)
 3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือบริการ(ถ้ามี)
 4. หมายเลขหรือลำดับของเลขที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 5. วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 6. ชื่อที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
 7. รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
 8. จำนวนเงินที่ได้รับ เพื่อนำมาคำนวณภาษี(ถ้ามี)

ใบเสร็จรับเงิน สามารถออกทับกับใบต่างๆได้ เช่น

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

กรณียังไม่มีใบเสร็จที่ใช้ในกิจการ

สามารถหาซื้อบิลเงินสดทั่วไป โดยเขียนชื่อบริษัทด้วยลายมือ หรือ การใช้ตารางประทับตราชั่วคราวไปก่อนก็ได้

การออกใบเสร็จปลอม ผิดกฎหมายหรือไม่?

หากถามว่าผิดไหม ก็อาจจะตอบได้ไม่ยากในทางความคิด คือ ต้องผิด!! อยุ่แล้ว แต่การออกใบเสร็จปลอม ไม่ได้มีแค่ความผิดเดียวแน่ๆ ส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย หากใบเสร็จนั้นมีมูลค่าสูง ผมกระทบก็สูงไปตามไปด้วย ซึ้งตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อาจผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ความว่า

ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน

ทั้งนี้ความผิด ตามกฎหมายอื่นก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายว่าจะดำเนินการฟ้องในคดีใดได้บ้างอีกด้วย

ใครบ้างที่ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็มีสิทธิออกใบเสร็จรับเงิน แต่ โดยปกติแล้วทั่วไปแล้ว หากเป็นกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะใช้ใบเสร็จรับเงินเกือบทั้งหมด แต่หากกิจการของท่านจำเป็นต้อง ประกอบการค้า กับบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านก็ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพียงอย่างเดียวได้ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) เพื่อออก (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ) ควบคู่กันไปด้วย

ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับ หรือบิลเงินสดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อกรมสรรพากรได้ เพียงแต่จะต้องเป็นเอกสารที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อกำหนดของกรมสรรพากร

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

การบัญชี

การบัญชี และ การทำบัญชี

สองคำมีความความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การทำบัญชี ( BooK Keeping ) เป็นส่วนหนึ่งของการบัญชี ( Accounting ) การทันทึกรายการทางบัญชีมีอายุมากกว่า 7,000 ปี เริ่มตั้นแต่ยุตเมโสโพเตเมีย ที่คนเริ่มจดบันทึกการเติบโตของพืชพันธุ์และฝุนสัตว์ ( อ้างอิงจาก Wikipedia )

การทำบัญชี เป็นเรื่องของการ บันทึกรายการข้อมูลทางบัญชี ลงในสมุดบัญชีของกิจการอย่างชัดเจน เช่นบันทึกลงในสมุดรายวัน การผ่านรายการจากสมุดรายวันไป สมุดแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับรายการ มีการปรับปรุงบัญชี และการปิดบัญชีจนไปถึงการยกยอดคงเหลือแต่ละรายการ และจัดทำงบการเงิน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการบัญชีดังกล่าว เรียกว่า ผู้ทำบัญชี (  Book Keeper ) 

การบัญชี เป็นเรื่องของการออกแบบระบบการบันทึกรายการ การจัดทำรานงานการเงินโดยอาศัยข้อมูลจาก “การทำบัญชี” 

การบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวมข้อมูลการบันทึก จำแนก และสรุปข้อมูลในรูปแบบตัวเลขเงิน เป็นผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี การให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ที่สนใจและเป็นประโยชน์กับหลายฝ่ายสำหรับงานของการทำบัญชี คือเรื่องของการบันทึกรายการค้าหรือข้อมูลทางบัญชีโดยผู้ที่ทำบัญชีมีหน้าที่บันทึกข้อมูลตัวเลขต่างๆรวมถึงการจัดระบบบัญชีของกิจการควบคุมและตรวจสอบบัญชี

vertify