ส่วนของเจ้าของมีอะไร 6 บัญชี ตัวอย่าง หนี้สิน

หนี้สิน คือ หนี้สินคืออะไรในทางธุรกิจ หนี้สินทางบัญชี หนี้สินทางการบัญชีตัดเป็นประเภทตามภาระที่ผูกพันจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทของหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นสามารถกำหนดมูลค่าของหนี้สินไอ้ย่างชัดเจนดังนี้