หนังสือสัญญาเงินยืม

หนังสือสัญญา

หนังสือสัญญา สัญญาเช่ารถ หนังสือสัญญา เงินกู้ พินัยกรรม นิติกรรม เช่าที่ดิน

หนังสือยินยอมของคู่สมรส พินัยกรรม_มีผู้จัดการมรดก ร่างส …

หนังสือสัญญา สัญญาเช่ารถ หนังสือสัญญา เงินกู้ พินัยกรรม นิติกรรม เช่าที่ดิน Read More »

ภงด 53

ภงด 53 คือ หมายถึง ตัวอย่าง การกรอก แบบ 53 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล

ภงด 53 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาต …

ภงด 53 คือ หมายถึง ตัวอย่าง การกรอก แบบ 53 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล Read More »

ภพ 30

ภพ 30 คือ หมายถึง ความหมาย แบบแสดง รายการ ภาษี มูลค่าเพิ่ม

ภ.พ.30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จะเรียกว่า …

ภพ 30 คือ หมายถึง ความหมาย แบบแสดง รายการ ภาษี มูลค่าเพิ่ม Read More »

รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ หมายถึง ความหมาย วิธีบันทึกบัญชี ตัวอย่าง

รายได้ค้างรับ (Accrued income) หมายถึง รายได้ที่ได้คาดว …

รายได้ค้างรับ หมายถึง ความหมาย วิธีบันทึกบัญชี ตัวอย่าง Read More »

Scroll to Top