Asset

สินทรัพย์ คือ หมุนเวียน บัญชี หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ ไม่หมุนเวียน ถาวร

สินทรัพย์ คือ สินทรัพย์ในทางบัญชี หมายถึง ทรัพยากรที่มี …

สินทรัพย์ คือ หมุนเวียน บัญชี หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ ไม่หมุนเวียน ถาวร Read More »