ตัดจำหน่าย 5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานบัญชี

บทที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน tas 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจําหน่าย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน software