3 หลัก ประชาธิปไตย คือ การปกครอง ระบอบ กำเหนิด

ประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ หลักนิติธรรม หลักการใช้เหตุผล หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง