8 ประเภท ตลาดหุ้น มี ไว้ ทำไม หลักทรัพย์ บริษัท

ตลาดหุ้น คือ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น ใบสำคัญแสดงสิทธอนุพันธ์ หน่วยลงทุน