2 รหัส สมุดบัญชีแยกประเภท ทั่วไป ตราง ลงบัญชี

สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภท แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย