Expense income statement

บัญชีรายรับรายจ่าย หมายถึง บัญชีที่แสดงรายรับที่เข้ามา และรายจ่ายที่จ่ายออกไป สามารถจัดทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีหรือจบบัญชี และเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายๆ วันนี้ขายได้เงินมาเท่าไรให้ลงไว้เContinue Reading

Account book

สมุดบัญชี ในความหมายทั่วๆ ไป ของคำว่า “สมุดบัญชี” มีหลากหลายความหาย เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก สมุดบัญชีลูกหนี้ สมุดบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย สมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน สมุดบัญชีรายชื่อ เป็นต้น แตContinue Reading

บัญชีร้านค้า

บัญชีร้านค้า ปัจจุบันการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายในธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมากในเรื่องของการสร้างหน้าร้าน และContinue Reading